Image Alt

Eonia

  Τίτλος

Ο τίτλος του διαγωνισμού είναι “2 δωρεάν κρυολιπολύσεις για τη γιορτή της μητέρας”.

  Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, που διαμένει στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και έχει δικαιοπρακτική ικανότητα. Απαγορεύεται να υπάρχει δεύτερη συμμετοχή από το ίδιο φυσικό πρόσωπο.

  Έπαθλο

Οι νικητές του διαγωνισμού θα είναι ένας (1) και τα δώρα του διαγωνισμού θα είναι (2) συνεδρίες κρυολιπόλυσης δωρεάν. Η απονομή των επάθλων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσης. Τα διατιθέμενα προς τους νικητές έπαθλα ανήκουν στην διοργανώτρια εταιρεία ΔΗΜ. ΒΑΡΣΑΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. “EONIA” και διατίθενται στους νικητές από την ίδια, σύμφωνα με τις οδηγίες θα δοθούν και οι ανάλογες οδηγίες προς τους νικητές για την ανάληψή του δώρου. Τα έπαθλα μπορούν μόνο να κερδηθούν στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. Τα Έπαθλα είναι προσωπικά, δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα.

  Περιγραφή του διαγωνισμού

Όσοι συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στην φόρμα του διαγωνισμού, υπό το χρονικό διάστημα διάρκειας του Διαγωνισμού, θα θεωρούνται συμμετέχοντες. Σε πραγματικό χρόνο από την ημερομηνία και ώρα λήξεως του Διαγωνισμού οι νικητές ανακοινώνονται.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 09 Μαιου του 2022 και ώρα 12.00 στα γραφεία της διοίκησης της εταιρείας. Οι νικητές του διαγωνισμού θα προκύψουν από τυχαία κλήρωση μέσω της πλατφόρμας random.org μεταξύ των εγκύρων συμμετοχών, που καταγράφηκαν κατά τη διάρκειά του. Συνολικά θα αναδειχθεί 1 νικητής.

  Διάρκεια

Ο Διαγωνισμός ξεκινά από τις 03/05/2022 και λήγει στις 9/5/22. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει κατά την κρίση της τη διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού. Το κοινό θα ενημερώνεται για τις αλλαγές αυτές με κάθε πρόσφορο μέσο.

  Ανάδειξη – Ανακοίνωση Νικητών

Η ανακοίνωση των νικητών με το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο και το email θα γίνεται σύμφωνα με όσα έχουν ήδη ορισθεί. Η Διοργανώτρια θα ειδοποιήσει τους νικητές μέσω τηλεφώνου που οι παίχτες έχουν δηλώσει κατά την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό. Οι τυχεροί που θα κερδίσουν θα αναδειχθούν μέσω της πλατφόρμας random.org.

  Διάθεση Επάθλου

Το είδος του επάθλου είναι το οριζόμενο ανωτέρω. Ο νικητής οφείλει να επικοινωνήσει εντός το αργότερο ενός (1) μηνός μετά το πέρας της κλήρωσης, ώστε να βεβαιώσει την αποδοχή του επάθλου. Ο νικητής υποχρεούται κατά την παραλαβή του επάθλου να επιδείξει κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης του (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, δίπλωμα οδήγησης, διαβατήριο κλπ). Μετά την απονομή του επάθλου στο νικητή, η Διοργανώτρια δεν φέρει ουδεμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία που πιθανόν προκύψει σε βάρος του νικητή ή σε βάρος τρίτου, όπως σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης. Όποια τυχόν κόστη ή οποιασδήποτε φύσεως ζημίες προκύψουν μετά την παραλαβή του επάθλου, επιβαρύνουν αποκλειστικά τον νικητή. Το προκηρυχθέν έπαθλο είναι σε είδος και αποδίδεται πάντοτε στο συγκεκριμένο είδος στο νικητή και σε καμία περίπτωση δεν ανταλλάσσεται με άλλο είδος, ούτε δίδεται η αξία του σε χρήμα, ή άλλως. Επί ανηλίκων νικητών απαιτείται η συγκατάθεση του ασκούντος την γονική μέριμνα ή του κηδεμόνος για την απόκτηση του επάθλου. Αν δεν συντρέχουν οι όροι αναδείξεως του χρήστη ως επιτυχόντος/ νικητή, ή για οποιοδήποτε λόγο αποποιηθεί το έπαθλο, ή δεν το διεκδικήσει, σε διάστημα ενός (1) μηνός από την ολοκλήρωση της κλήρωσης και την ανακοίνωσή του νικητή, τότε η Διοργανώτρια που διαθέτει το έπαθλο έχει το δικαίωμα να το διαθέσει ελευθέρως κατά την κρίση της. Ο νικητής δύναται να παραλάβει το έπαθλο υπό την προϋπόθεση τήρησης των προβλεπόμενων εντός έξι (6) μηνών από την ανάδειξή του ως νικητή.

  Επιφυλάξεις

Η Διοργανώτρια διατηρεί ρητά το δικαίωμα να ανακαλέσει εν όλω ή εν μέρει την προκήρυξη ή να μεταβάλει οιονδήποτε όρο της παρούσας προκήρυξης υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί σχετική δημοσίευση και πρόσφορη γνωστοποίηση προς το κοινό. Περαιτέρω δε κάθε τέτοιου είδους ανάκληση ή μεταβολή δεν εφαρμόζεται στα πρόσωπα που συμμετείχαν προ της ως άνω δημοσίευσης/ γνωστοποίησης της. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τα στοιχεία των συμμετεχόντων που προσπάθησαν να προβληθούν μέσω του διαγωνισμού (βάζοντας αντί για ονοματεπώνυμο το όνομα του site τους) καθώς και να διαγράψει συμμετέχοντες που δεν ακολουθήσαν τις σωστές πρακτικές ή έγραψαν υβριστικά μηνύματα αντί του ονοματεπωνύμου τους. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει κατά πόσο το τηλέφωνο του νικητή ανήκει πραγματικά στον φερόμενο ως νικητή με κλήση επιβεβαίωσης και συμφωνίας με τα στοιχεία ταυτότητας

  Δημοσιότητα

Το όνομα του νικητή που χρησιμοποιήθηκε για την συμμετοχή στον διαγωνισμό θα ανακοινωθεί (i) στην σελίδα του διοργανωτή στο Facebook και στο Instagram καθώς και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο επιλέξει η Διοργανώτρια, η οποία και διατηρεί ρητά το δικαίωμα να γνωστοποιεί τους τυχερούς που θα κερδίσουν το έπαθλο με οποιοδήποτε τρόπο και κάθε πρόσφορο μέσο όπως – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά – φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει παν ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή του επάθλου άνευ ουδεμίας προσθέτου αμοιβής προς τους συμμετέχοντες οι οποίοι με την αποδοχή των παρόντων όρων συναινούν ρητώς σε αυτό. Η Διοργανώτρια διατηρεί ρητά το δικαίωμα μη απόδοσης των επάθλων στους νικητές και επανάληψης της κληρώσεως, εάν αυτός αρνηθεί τη δημοσιότητα, καθώς η δημοσιοποίηση των νικητών αφορά σε τήρηση της πλήρους διαφάνειας του διαγωνισμού. Η διοργανώτρια εταιρεία δύναται να προβεί σε οιαδήποτε – πέραν των ενδεικτικά προαναφερόμενων – ενέργεια κριθεί σκόπιμη για τη διαφημιστική εκμετάλλευση της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στη διοργανώτρια εταιρία για τις ως άνω προωθητικές ενέργειες, συναινούν στην εκχώρηση των τυχόν πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς και ρητώς, δηλώνοντας δε ότι τα ως άνω δεν προσβάλλουν καμία πτυχή της προσωπικότητάς τους.

Η διοργανώτρια εταιρεία δύναται να προβεί σε οιαδήποτε – πέραν των ενδεικτικά προαναφερόμενων – ενέργεια κριθεί σκόπιμη για τη διαφημιστική εκμετάλλευση της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στη διοργανώτρια εταιρία για τις ως άνω προωθητικές ενέργειες, συναινούν στην εκχώρηση των τυχόν πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς και ρητώς, δηλώνοντας δε ότι τα ως άνω δεν προσβάλλουν καμία πτυχή της προσωπικότητάς τους.

  Αποδοχή όρων

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται και πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων διεξαγωγής του διαγωνισμού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μπορείτε να δείτε αναλυτικά την Πολιτική Απορρήτου εδώ. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Η ΔΗΜ. ΒΑΡΣΑΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. “EONIA” δεν φέρει οποιουδήποτε είδους ευθύνη, είτε για την προκήρυξη και διενέργεια του Διαγωνισμού, είτε για την ανάδειξη των νικητών, είτε και για οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετίζεται με τον Διαγωνισμό αυτό, ο οποίος προκηρύσσεται και διενεργείται από την Διοργανώτρια. Η μόνη της υποχρέωση αφορά και εξαντλείται στην δωρεάν 1 δώρου προς έναν νικητή του Διαγωνισμού που δικαιούται να το λάβει σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού και κατ’ αποκλειστική υπόδειξη της Διοργανώτριας. Η εταιρεία “EONIA” αναλαμβάνει να παραδώσει το έπαθλο στον νικητή που θα της υποδείξει η Διοργανώτρια, ρητώς όμως δηλώνει ότι δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη και δεν εγγυάται τον χρόνο παράδοσής του, η οποία σε κάθε περίπτωση θα γίνει το συντομότερο δυνατόν κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της. Η τοποθέτηση του επάθλου θα πραγματοποιείται χωρίς επιβάρυνση του νικητή σε κατάστημα που θα υποδείξει η εταιρεία “EONIA” προς τον Νικητή, ανεξαρτήτως της επιθυμίας αυτού ή του τόπου όπου βρίσκεται. Η δυνατότητα εφαρμογής του δώρου θα πραγματοποιείται υπό την προϋπόθεση πως δεν υπάρχει κάποια ιατρική αντένδειξη ως προς την εφαρμογή.